Reference

Více než 30 IDM realizací v České republice i zahraničí

AMI Praha Reference Identity Management

Identity Management

ČEZ

Implementace centrální správy identit a rolí ve skupině ČEZ. K aplikaci SUN Identity Manager (7.1) je připojeno přes 10 typových systémů, řízeno více jak 40 000 účtů a více jak 100 000 rolí.

Cíl projektu

Hlavním cílem integračního projektu Identity Management bylo zajistit jednotnou a centralizovanou správu uživatelských účtů a rolí na jednotlivých systémech používaných ve Skupině ČEZ a spravovaných společností ČEZ ICT Services. Tento záměr byl splněn implementací aplikace Sun Java System Identity Manager, který řídí připojené koncové systémy (SAP, MS Active Directory, Oracle Portal a další) a udržuje tak všechny uživatelské účty konzistentní a v souladu s autoritativními zdroji dat (SAP HR, Databáze externích uživatelů).

Dalším cílem projektu bylo zajistit řízení rolí, proces žádosti o role pomocí aplikace Service Desk s výběrem rolí z registru, schvalování přidělení rolí maticí schvalovatelů a auditovatelnost všech změn.

Posledním cílem projektu bylo zjednodušení práce koncových uživatelů a implementace jednotného přihlášení do vybraných aplikací. Po přihlášení do Microsoft Active Directory je tedy uživatel automaticky přihlášen i do ostatních systémů, ve kterých má účet.

Popis projektu

Projekt byl realizován a řízen specialisty společnosti AMI Praha a.s. a ČEZ ICT Services, a. s. Partner Sun Microsystems dodal projektové know-how a zaštítil realizaci zkušeným IT architektem. K vývoji některých funkcionalit přispěly společnosti Avnet a Profinit. Významnou část vývoje v oblasti registrů identit a rolí zajistila ČEZ ICT Services, a.s.

Přínosy pro zákazníka

  • Automatické akce a kontroly zvyšující bezpečnost
  • Jednotný proces správy uživatelských účtů a rolí
  • Auditovatelnost změn a žádostí
  • Jednotná politika hesel
  • Jednotné přihlášení napříč systémy
  • Zjednodušení práce pro operátory Service Desku
  • Jednotná data uživatelů ve všech systémech

Popis řešení

Po důkladné analýze bylo navržené centralizované řešení a implementace Sun Java System Identity Manager, který získává data z autoritativního systému SAP HR (přes rozhraní SAP XI) a dále je propaguje (případně zpracovává a propaguje) na ostatní připojené systémy. Pro připojení systémů byly použity standardní adaptéry (SAP, Oracle Portal, RSA SecurID, NDS Novell a další), na kterých byly některé funkcionality doimplementovány v J2EE, a Scripted JDBC adaptéry (AIX, RedHat, Passport), kde byly všechny funkcionality kompletně naprogramovány. Některé systémy (MS AD, NDS Novell, RSA) vyžadují Sun Gateway, která se instaluje k připojovanému systému a zprostředkovává komunikaci mezi Identity Managerem a koncovým systémem. Identity Manager vytváří jednotnou databázi virtuálních účtů všech zaměstnanců s jednotným souborem atributů k nim přiřazených. Na tyto účty jsou pak napárovány účty na jednotlivých koncových systémech a pomocí nich jsou spravovány. Vznik, update i zánik uživatelských účtů na jednotlivých koncových systémech je tak zabezpečen z jedné aplikace (Identity Manager) a jednotným procesem správy. Tento proces je charakterizován různými schvalovacími workflow, které jsou definovány v Identity Manageru. Veškeré procesy jsou pak auditované a je možné je reportovat.

Na požadavek zákazníka byla do Identity Manageru doimplementována funkčnost žádostí, přidělení a správy rolí a oprávnění. Role se spravují v aplikaci BCRR (aplikace interně vyvinutá zákazníkem), odkud si je načítá Identity Manager a přiřazuje je jednotlivým uživatelům. Jsou využívány role aplikační (přiděluje určité oprávnění), login role (přiděluje přístup k systému) a business role (sdružují několik rolí dle požadavků businessu). O tyto role může žádat jak příslušný zaměstnanec, tak jeho nadřízený napříč všemi připojenými systémy. Vlastností role může být časové omezení a může nést i licenci. Povinnou součástí definice role je matice schvalovatelů. Proces přidělení role je podmíněn jejím schválením, a to dle workflow na několika úrovních (např. licence, metodik, nadřízený, správce systému). Veškeré schvalování probíhá přímo v aplikaci Identity Manager a přidělení i schvalování rolí je auditované a zároveň je přenášeno do aplikace ServiceDesk, kde je žádost iniciována a sledována.

V projektu byla implementována centrální politika a historie hesel, která centrálně hlídá sílu a platnost hesel, vynucuje jejich změnu a posílá informace uživatelům. Zde byl kladen velký důraz na kvalitní šifrování hesel při jejich přesunu i uložení.

Kvůli velkému množství hesel a bezpečnostním standardům byla v rámci projektu řešena i problematika jednotného přihlášení (Single Sign-On). Primárně se jednalo o samotné IdM pomocí aplikace Access Manager od společnosti Sun Microsystems, pro systémy SAP, SAP Portal a Oracle Portal byly použity Kerberos tickety. Pro Identity Manager byly zvoleny 2 politiky přihlašování – do uživatelského rozhraní byla použita jednofaktorová autentizace, která probíhá ověřením jména a hesla v MS Active Directory a využívá jednotné přihlášení (SSO). Do administračního rozhraní byla využita dvoufaktorová autentizace, která probíhá ověřením jména ze systému RSA SecurID a tzv. passcode a následně hesla z Microsoft Active Directory.

Další projekty pro klienta

Zaujala vás tato reference?